Vedtægter for Holbæk Dramatiske Klub

1

Klubbens formål er gennem arbejde med teater at fremme forståelsen for dramaets kunstart og at udvide den menneskelige forståelse i overensstemmelse med klubbens motto: ”Intet menneskeligt bør være os fremmed.” Klubben har hjemsted i Holbæk kommune.

2

Som medlemmer kan optages alle med interesse i klubbens formål og virke. For at kunne deltage i klubbens forestillinger som aktiv skuespiller skal man være medlem. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

3

Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på ulige antal medlemmer, minimum 3, der konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde med formand, kasserer, sekretær samt menige medlemmer. Formand og kasserer har tegningsret overfor offentlige og private myndigheder. Bestyrelsen vælges for 2 år, dog således, at der hvert år skiftevis afgår 2/5 og 3/5 af bestyrelsesmedlemmerne. Øvrige udvalg og funktioner vælges af generalforsamlingen.

4

Klubben afholder ordinær generalforsamling hvert år omkring 1. september. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

5

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af suppleant/suppleanter. Valg af 2 revisorer. Valg til øvrige udvalg (f.eks. HAT, foreningshuset, repertoireudvalg m.m.) Orientering om kommende sæson. Forslag til efterfølgende sæson. Generalforsamlingen prioriterer forslagene. Fastsættelse af næste års kontingent. Indkomne forslag. eventuelt. Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.

6

Vedtægtsændringer skal ske på den årlige generalforsamling og kræver et stemmeflertal på mindst 2/3 af klubbens medlemmer. Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, kan vedtægtsændringer vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt stemmeflertal. Denne skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

7

Forslag om ophævelse af klubben skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Vedtagelse kræver et stemmeflertal på mindst 2/3 af klubbens medlemmer. Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, der under alle omstændigheder er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal. Ved ophævelse af klubben overføres den eventuelle formue til et almennyttigt formål.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 23. februar 2006