Bestyrelsen for Holbæk Dramatiske Klub

BIllede af Anne-Maiken Agerskov

Anne-Maiken Agerskov

Formand hdkformand@gmail.com
BIllede af Brenda Brûnnich

Brenda Brûnnich

Næstformand
BIllede af Henrik Esmark

Henrik Esmark

Kasserer
BIllede af Danni Michael Larsen

Danni Michael Larsen

BIllede af Anita Nielsen

Anita Nielsen

Vedtægter for Holbæk Dramatiske Klub

§1. Navn

§1.1 Klubbens navn er Holbæk Dramatiske klub – i daglig tale HDK.

§2. Hjemsted

§2.1 HDK har hjemsted i Holbæk kommune.

§3. Formål

§3.1 Klubbens formål er gennem arbejde med teater at fremme forståelsen for dramaets kunstart og at udvide den menneskelige forståelse i overensstemmelse med klubbens motto: ”Intet menneskeligt bør være os fremmed.”

§4. Medlemmer

§4.1 HDK er for alle, der har interesse i HDKs formål og virke.

§4.2 Børn under 15 år kan dog kun optages som medlemmer, hvis minimum en af barnets forældre eller værger er aktivt medlem af HDK.

§4.3 Aktivt medlem defineres som at medlemmet deltager i HDK’s møder og er medvirkende i HDK’s forestillinger på, foran eller bag scenen.

§4.4 Man skal være medlem af HDK for at kunne medvirke i foreningens forestillinger på, foran eller bag scenen.

§4.5 Hvis bestyrelsen godkender det, kan hjælpere - fx til sceneopbygning, kostumefremstilling m.v. – kortvarigt deltage uden at være medlemmer.

§5. Eksklusion

§5.1 Bestyrelsen i HDK kan ekskludere et medlem, hvis det findes nødvendigt.

§5.2 Eksklusionen skal vedtages af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne.

§5.3 Hvis et medlem ekskluderes, kan medlemmet få prøvet eksklusionen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§5.4 Underkendes en eksklusion af et medlem af generalforsamlingen indtræder medlemmet øjeblikkeligt som medlem af HDK igen

§6. Kontingent

§6.1 Medlemsåret er fra 1. september til 31. august efterfølgende år.

§6.2 Kontingentet for det kommende medlemsår fastsættes af den årlige generalforsamling.

§6.3 Kontingentet opkræves forud for et år ad gangen med forfald 1. oktober i året og gælder for et

år.

§6.4 Ved indmelding betales kontingent for hele året, uanset at en del af året allerede er gået ved medlemmets indmeldelse.

§6.5 Bestyrelsen kan dispensere fra et medlems kontingentbetaling, hvis der er særlige forhold, der taler for en sådan dispensering. Sådanne forhold kan være - men er ikke begrænset til - et medlems øjeblikkelige økonomiske situation eller lignende.

§7. Persondata

§7.1 Af administrative årsager opbevarer HDK følgende data for et medlem:

 • Navn
 • Mobiltelefonnummer
 • Mailadresse
 • Fødselsdato

§7.2 Disse data opbevares af foreningen, men slettes på forlangende, når et medlem forlader foreningen.

§7.3 Ud over de ovennævnte data underskriver alle medlemmer (eller deres værge) ved indmeldelse en erklæring om, hvorvidt der må tages billeder og video hvorpå medlemmet optræder. Denne erklæring vil blive arkiveret og vil ikke blive slettet, men gemt for at imødekomme eventuelle senere tvist.

§7.4 Ovennævnte accept af at der tages billeder og video kan til enhver tid trækkes tilbage. En tilbagetrækning har virkning fra accepten trækkes tilbage, men kan ikke kræves for allerede eksisterende billeder og video.

§8. Generalforsamling

§ 8.1 Ordinær generalforsamling

§8.1.1 Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i februar måned.

§8.1.2 Generalforsamlingen skal indkaldes ved mail eller SMS og ved opslag på HDK’s facebookside for medlemmer minimum 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

§8.1.3 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Valg af referent
 • 3. Formandens beretning.
 • 4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren.
 • 5. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde minimum 14 dage før generalforsamlingen og skal sendes til alle medlemmer senest en uge før generalforsamlingen afholdes.
 • 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for denne sæson – herunder fastsættelse af kontingent ved kassereren.
 • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • 8. Valg af suppleant/suppleanter.
 • 9. Valg til udvalg (festudvalg m.v.).
 • 10. Valg af 1 eller 2 revisor(er).
 • 11. Orientering om kommende sæson.
 • 12. Forslag til repertoire for efterfølgende sæsoner.
 • 13. Eventuelt.

§8.2 Ekstraordinær generalforsamling

§8.2.1 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis den finder det nødvendigt.

§8.2.2 Derudover kan en gruppe bestående af 1/3 af HDK’s medlemmer bede om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en sådan henvendelse straks og senest indenfor en uge indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§8.2.3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel som indkaldelsen for den ordinære generalforsamling.

§8.3 Stemmeret ved generalforsamlinger

§8.3.1 Alle medlemmer, der har betalt kontingent, og som er 15 år eller derover, har stemmeret på generalforsamlinger.

§8.3.2 Afstemninger foregår ved håndsoprækning.

§8.3.3 Omhandler en afstemning personvalg eller lignende kan et flertal af generalforsamlingen kræve skriftlig og hemmelig afstemning.

§8.3.4 Ved skriftlig og hemmelig afstemning vælger generalforsamlingen 2 stemmetællere, der står for optælling af de afgivne stemmer.

§9. Bestyrelse

§9.1 Bestyrelsen består af minimum 3 personer og helst 5 personer, der vælges på generalforsamlingen.

§9.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer m.v. efter egen beslutning.

§9.3 Formanden og kassereren må ikke være i nært forhold – fx familie, samboende eller lignende.

§9.4 Det bør tilstræbes, at der er et ulige antal medlemmer i bestyrelsen.

§9.5 Valget til bestyrelsen er for to år ad gangen.

§9.6 Det skal tilstræbes, at ikke alle i bestyrelsen er på valg samme år.

§9.7 På generalforsamlingen vælges tillige minimum 1 og helst 2 suppleanter.

§9.8 Valget til suppleant er for et år.

§9.9 Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

§9.10 Bestyrelsen udpeger medlemmer til HAT (Holbæk Amatør Teater) og kasernerådet. Medlemmer i sådanne råd og udvalg bør udpeges blandt bestyrelsens medlemmer, men kan også udpeges mellem øvrige medlemmer af HDK.

§9.11 Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

§10. Revision af regnskabet

§10.1 På generalforsamlingen vælges minimum 1 og helst 2 revisorer, der skal gennemgå regnskabet efter regnskabsårets afslutning.

§10.2 Revisoren/revisorerne kontrollerer ved en gennemgang af regnskabet og stikprøvekontrol af bilagene, at regnskabet ført rigtigt og i overensstemmelse med almindelig regnskabsskik.

§10.3 Derudover kontrollerer revisoren/revisorerne, at foreningens aktiver var til stede ved regnskabsårets afslutning.

§10.4 Ingen af revisorerne må være i nært forhold til hinanden eller til kassereren.

§11. Økonomi

§11.2 Det er kassereren, der forestår regnskabet og forestår den daglige økonomistyring – herunder betaling af faktura og lignende.

§11.3 For udbetaling af udlæg kræves underskrift af udgiftsholderen og af et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udpeget ansvarlig for udgiften – fx en fagansvarlig ved opsætning af en forestilling,

§11.4 Året regnskab underskrives af den samlede bestyrelse og gennemgås af en eller to revisor(er), der ligeledes underskriver regnskabet.

§11.5 Regnskabet fremlægges ved den årlige generalforsamling.

§12. Tegning af foreningen

§12.1 Formanden og/eller kasserer tegner foreningen over for pengeinstitutter og offentlige myndigheder.

§13. Vedtægtsændringer

§13.1 Vedtægtsændringer skal ske på den årlige generalforsamling og kræver et stemmeflertal på mindst 2/3 af klubbens medlemmer.

§13.2 Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt, kan vedtægtsændringer vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt stemmeflertal. Denne skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§14. Opløsning af foreningen

§14.1 Forslag om ophævelse af klubben skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

§14.2 Vedtagelse kræver et stemmeflertal på mindst 2/3 af klubbens medlemmer.

§14.3 Hvis mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, der under alle omstændigheder er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal.

§14.4 Ved ophævelse af klubben overføres den eventuelle formue til et almennyttigt formål som bestemmes af bestyrelses.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 8. september 2020.